Cowrite | Integritetspolicy

Cowrites Integritetspolicy

1.1 Allmänt om Cowrites behandling av personuppgifter
Besökare och Kund samtycker till att personuppgifter i anslutning till besök, användande av Webbplatsen, registrering av konto, registrering i Tjänst, vid köp av tjänster samt vid kontakt med oss (via e-post) behandlas enligt dessa villkor och Cowrites integritetspolicy.

Cowrite är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i samband med att Tjänsten används eller som registreras i övrigt i samband med att kontot skapas. Cowrite kan även vid behov i kundärenden komma att komplettera uppgifterna.

1.2 Typer av personuppgifter
Kund ombeds vid registrering av konto, i Tjänst och vid köp av tjänster att mata in eller lämna uppgifter som kan utgöra personuppgifter. Personuppgifter som Cowrite inhämtar och behandlar hanteras i överensstämmelse med Dataskyddsförordningens (GDPR 2016/679) bestämmelser och övrig gällande rätt.

Sådana personuppgifter kan vara följande men inte uteslutande; namn, telefonnummer organisationsnummer, e-postadress och inloggningsuppgifter.

1.3 Ändamål och omfattning av Cowrites behandling av personuppgifter
Personuppgifterna behandlas av Cowrite för att kunna skapa skräddarsydda texter i Tjänsten.  Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för Cowrites kundundersökningar, affärs- och metodutveckling samt för statistik och riskhantering.

Cowrite kan även komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål såsom utskick till Kund av nyhetsbrev och erbjudanden, om Kund inte har motsatt sig sådan marknadsföring.

För deltagare i Arbetsförmedlingens insatser ”Stöd och Matchning” eller ”Kundval Rusta och Matcha”, kan personuppgifterna delas med Användarens jobbcoach/handledare vid det tillfälle Användare anger sin jobbcoach/handledares e-postadress i Tjänsten, samt vid fakturering till det matchningsföretag jobbcoachen tillhör och som har givit tillgång till tjänsten för Användare. Detta gäller även deltagare som har fått tillgång till tjänsten via sitt fackförbund, sin intresseorganisation eller sin omställningsfond.

De personuppgifter som Cowrite inhämtar om Besökare och Kund behandlas hos Cowrite och andra företag som Cowrite samarbetar med, i syfte att förbereda och fullgöra tjänsten, begärda åtgärder eller sådana skyldigheter som kan följa av lag eller förordning.

1.4 Lagring av personuppgifter
Cowrite kommer att bevara Beställares, Användares och Kunds personuppgifter samt även personuppgifter avseende kontaktuppgifter till privatpersoner som kommit Cowrite tillhanda via samarbetspartners.

Personuppgifterna lagras enbart så länge Användaren har ett aktivt konto hos Cowrite. Om ett konto inte har använts under 6 månader, anses det vara inaktivt, varvid Cowrite raderar uppgifterna. Användaren meddelas om detta två veckor före radering.

Om en Användare begär att dess personuppgifter ska raderas, avidentifieras personuppgifterna först under 30+30 dagar, därefter raderas de från Cowrites servrar. Detta för att säkerställa eventuell kundfakturering som baseras på användande.

Om ett kundförhållande inte upprättas sparas inga personuppgifter.

1.5 Rättigheter som registrerad
Privatperson som är Besökare eller Kund har rätt att få information om de personuppgifter om Besökare eller Kund som behandlas av Cowrite, samt vid behov begära rättelse av uppgift, att personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av personuppgifter ska begränsas. Kunden har även rätt till dataportabilitet samt att lämna in klagomål om behandlingen av Besökarens/Kundens personuppgifter till Datainspektionen.

Begäran om någon av ovan rättigheter framställs skriftligen till: Cowrite, att. Dataskyddsombud, Rörstrandsgatan 24 Lgh. 1102, 113 40 Stockholm och ska vara undertecknad inklusive kopia på id-handling. Den undertecknade begäran inklusive kopia på id-handling kan också scannas och skickas via e-post till [email protected].

1.6 Cookies
På Webbplatsen används cookies och tags för att Webbplatsen ska fungera optimalt och för att allt innehåll ska visas på ett korrekt sätt. En cookie är en textfil som skickas från Cowrites webbserver och sparas på Besökarens webbläsare eller enhet. Cowrite använder även cookies för övergripande analytisk information avseende Besökares användning av Cowrites produkter, för att spara funktionella inställningar och för att kunna rikta relevanta nyheter och erbjudanden till Användare. För mer information om detta, se fliken ”Cookies” på Webbplatsen.

1.7 Personuppgiftsombud
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i anslutning till Webbplatsen är Cowrite AB. Dataskyddsombud nås på [email protected].

Hem