Cowrite AB:s Allmänna Villkor

Nedanstående allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för besökare (”Besökare”) av www.cowrite.com och dess undersidor (”Webbplatsen”), för den som beställer copywritingtjänster (”Beställare”), den som skapar konto på Webbplatsen (”Användare”) samt den som använder Cowrites digitala tjänst (”Tjänst” eller ”Tjänsten”).Med produkt avses mäklartexter, rekryteringsannonser eller personliga brev.

Alla Användare och Beställare som besöker Webbplatsen är Besökare. Samtliga Villkor gäller för Besökare.

Villkor riktade till Besökare gäller även för Kund. Villkor riktade till Kund gäller enbart för Kund.

Genom att besöka Webbplatsen accepterar Besökare följande Villkor. Villkoren kan komma att ändras utan att särskilt meddelande därom gjorts tillgängligt. Det är Besökares skyldighet att själv hålla sig informerad om de Villkor som gäller vid var tid.

Tjänstespecifika villkor äger företräde framför dessa allmänna villkor.

1. Användning av webbplatsen

1.1 Allmänt
Webbplatsen och dess Tjänsten är avsedd för fysiska och juridiska personer för skapande av textinnehåll.

Produkterna i Tjänsten är abonnemang av automatiskt skapande av mäklartexter, rekryteringsannonser, personliga brev eller beställningar av skräddarsydda mäklartexter, jobbannonser eller korrekturläsning (Copywritingtjänster). När skräddarsydda mäklartexter beställs, laddas bilder av objektet upp, alternativt att Cowrite importerar bilderna från mäklarsystemet. Sedan skapar Cowrite en version som beskriver objektet och skickar till Kunden.

1.2. Skapa konto
Besökare kan vid besök på Webbplatsen registrera ett konto och kallas då Användare. För att kunna skapa, spara och beställa texter i Tjänsten krävs att ett konto registreras. För detta krävs att Besökare anger namn, e-postadress och ett lösenord. Användare godkänner vid registrering av kontot Cowrites behandling av personuppgifter i enlighet med dessa villkor och Cowrites integritetspolicy samt att e-postmeddelanden avseende nyheter och erbjudanden får skickas, om Användare inte uttryckligen har avregistrerat sig för sådana utskick.

Med kontot sparas Användarens alla val i Tjänsten. Användaren kan därför avbryta och fortsätta vid ett senare tillfälle utan att val går förlorade.

1.3. Abonnemang
Företag eller privatpersoner som har registrerat ett konto hos Cowrite kan teckna ett Abonnemang och kallas då kund (”Kunden”).

För personliga brev finns abonnemangen i olika versioner som bestäms av tiden då abonnemanget är öppet: 24h, 1 vecka, 1 månad, 90 dagar, ett år. Priserna uppges vid beställning och kan komma att ändras.

För rekryteringsannonser finns abonnemangen två olika versioner; Professional och Enterprise. Båda paketen är standardiserade med varierande innehåll och pris. Abonnemangen erbjuds med avsikt att täcka företagets eller privatpersonens behov av att skriva rekryteringsannonser. Cowrite erbjuder Månadsabonnemang (”Månadsabonnemang”) eller Årsabonnemang (”Årsabonnemang”).

1.3.1 Abonnemang ”Professional”

Priset för detta abonnemang anges i separat offert.

I detta abonnemang ingår, förutom grundläggande funktionalitet, möjlighet att kostnadsfritt beställa två (2) nya befattningsmallar per bolag och månad.

1.3.2l Abonnemang ”Enterprise”

Priset för detta abonnemang anges i separat offert. Detta abonnemang är anpassat utefter Kundens önskemål, t ex med olika typer av integration eller speciella upplägg gällande tjänstens utformning.

1.4 Tecknande av Abonnemangen

1.4.1 Ingående av avtal om Abonnemang
Avtal om användning av abonnemang ska anses ha träffats mellan Cowrite och Kunden;

(i) när Kunden bekräftar beställning av ett Abonnemang genom e-mail,

(ii) när Kunden erhåller köpbekräftelse från samarbetspartner till Cowrite,

(iii) när Kunden genomför betalning med kredit- eller betalkort på Cowrites hemsida

Kunden måste vid registrering av konto namnge minst en fysisk kontaktperson.

Villkoren för Månadsabonnemang löper med en period på en (1) månad räknat från datumet då e-post innehållande bekräftelse om att kundens Månadsabonnemang påbörjats, skickats till Kunden. Om Kunden tecknar ett Årsabonnemang, gäller villkoren för Årsabonnemang med en period på tolv (12) månader från datumet då e-post innehållande bekräftelse om att kundens Årsabonnemang påbörjats, skickats till Kunden. Kunden åtar sig att för varje förnyelse och/eller förlängning eller byte av Abonnemang att kontrollera dessa villkor. I det fall Kunden byter Abonnemang löper en ny period om (12) tolv månader från det att Kunden mottagit bekräftelse med de villkor som gäller för det Abonnemang som kunden har bytt till.

Kunden förbinder sig att vid tecknande av Abonnemang att betala för tjänsten utifrån vid tidpunkten för tecknandet av Abonnemangen gällande prislista.

Kunden förbinder sig, genom registrering av ett konto samt tecknande av ett Abonnemang, att följa dessa villkor, samt eventuella andra ordningsregler samt instruktioner som Cowrite från tid till annan publicerar via Webbplatsen.

Cowrite äger rätt att, i marknadsföringssyfte, kommunicera samarbetet med Kundens företag efter det att Kund har godkänt dessa allmänna villkor. All offentlig kommunikation om samarbetet måste först godkännas av Kunden, då kommunikationen innefattar något utöver det enskilda faktum att Kundens företag är kund.

Kunden ska tillse att samtliga Användare inom Kundens företag som nyttjar någon av Cowrites Abonnemang tar del av och accepterar dessa villkor.

1.5 Avgifter för Abonnemang
Samtliga priser är angivna exklusive moms förutom tjänsten för personliga brev där priserna anges inklusive moms. Vid övriga tjänster tillkommer enligt vid var tid gällande momssats.

Cowrite förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar i abonnemangs- och tjänsteutbudet.

1.6 Bindningstid och uppsägning

För personliga brev gäller att abonnemangen upphör att gälla när vald tidsperiod på abonnemang har gått ut.

För rekryteringsannonser gäller att om Kunden vill säga upp sitt Abonnemang måste Kunden skriftligen meddela Cowrite detta med beaktande av en (1) månads uppsägningstid. Kravet på skriftlighet uppfylls om Kund skickar e-post till [email protected], alternativt om Kund säger upp abonnemanget under ”Konto” i Cowrites Tjänst. Cowrite är inte skyldig till betala tillbaka abonnemangskostnader, oavsett när Abonnemanget sägs upp. Vid uppsägning av Årsabonnemang löper abonnemanget under den tid som Kunden har betalat för.

Årsabonnemanget förlängs med 12 månader i taget såvida det inte sagts upp av endera parten senast en (1) månad innan abonnemangets utgång.

Kunden har även möjlighet att byta eller uppgradera mellan olika Abonnemang. Kunden måste dock skriftligen meddela Cowrite att Kunden önskar byta Abonnemang. Cowrite har därefter (1) månad på sig att byta till Kundens önskade Abonnemang. Kravet på skriftlighet uppfylls om Kund skickar e-post till [email protected]

Cowrite har rätt att avsluta Abonnemang för en Kund, helt eller delvis, genom skriftlig underrättelse till Kunden med minst tre (3) månaders uppsägningstid.

Cowrite har rätt att stänga av Abonnemang för en Kund, helt eller delvis med omedelbar verkan om Kund;

(i) åsidosätter sina skyldigheter enligt punkt 1.7 och inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar efter skriftlig underrättelse,

(ii) försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars kan anses ha kommit på obestånd.

Vid dödsfall förbehåller sig Cowrite rätten att avsluta Abonnemang och radera eventuell data som Kunden har sparat i Cowrites tjänst för den avlidne efter 6 månader från dödsfallet eller enligt överenskommelse med dödsboet.

1.7 Kundens ansvar
Kunden ansvarar för att Kunden och av kunden tillagda Användare har för Webbplatsen nödvändiga anslutningar och utrustning, bland annat en fungerande internetanslutning och digitala enheter och webbläsare som möjliggör åtkomst till Cowrite och därmed nyttjande av Abonnemangen.

Kunden ansvarar för riktigheten i den information som lämnas i samband med registrering av ett Abonnemang, användning av ett Abonnemang, Tjänst samt eventuella tilläggstjänster. Kunden ansvarar för att fortlöpande uppdatera sina kontaktuppgifter så att dessa vid var tid är korrekta. Cowrite ansvar inte för eventuella skador som uppkommer på grund av att Kunden lämnat felaktig information.

Kunden ansvarar för att personlig och användarspecifik information såsom användaridentitet och lösenord eller andra handlingar, certifikat eller enheter som kan nyttjas för åtkomst till Abonnemang förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig.

Om Kunden misstänker att sådan information kommit till någon obehörigs kännedom eller på annat sätt missbrukas, är Kunden skyldig att omedelbart ändra sitt lösenord.

1.7.1 Användning och missbruk av Abonnemanget
Kunden ansvarar för aktiviteter som vidtas av Kunden och andra Användare som Kunden gett möjlighet att använda ett Abonnemang. Kunden ansvarar således bland annat för eventuell överföring av information och elektroniska dokument som vidtas av Kunden och Användare inom ramen för Abonnemanget.

Kunden är skyldig att, utöver dessa villkor och eventuella ordningsregler och instruktioner som Cowrite från tid till annan publicerar, iaktta gällande lagar, regler, myndighetsbeslut samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användningen av Abonnemangen.

Kunden får inte använda Abonnemangen på sådant sätt att Cowrite eller annan drabbas av olägenhet eller skada.

Om Cowrite misstänker att en Kunden eller Användare använder Abonnemangen i strid med denna punkt har Cowrite rätt att utan föregående meddelande till Kunden eller användaren radera och/eller förhindra att Kunden och Användaren överför information och/eller elektroniska dokument samt rätt att stänga av Abonnemang för Kunden och Användaren samt säga upp Abonnemanget med omedelbar verkan.

2. Betalningsvillkor

2.1. Vid köp av texter
Besökare kan i vissa Abonnemang köpa copywritingtjänster av Cowrite. Avtal ska anses ha träffats mellan Kund och Cowrite när Kund har tryckt på knappen ”Skicka” i beställningsförfarandet. Genom att köpa en text på Webbplatsen accepterar Kund de delar av dessa Villkor som gäller Kund.

Angivet pris för copywritingtjänster gällande företagskunder avser pris exklusive moms. Cowrite förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar i utbudet.

2.2. Vid köp av Abonnemang
För de Abonnemang samt tilläggstjänster som Cowrite tillhandahåller utgår avgifter enligt vid var tid gällande prislista. Samtliga priser är angivna exklusive moms, vilken tillkommer enligt vid var tid gällande momssats.

Cowrite förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar i utbudet.

Kunden förbinder sig att vid ändrade förhållanden som påverkar förutsättningarna för prissättning skyndsamt meddela Cowrite därom, varvid priset kan komma att justeras för nästkommande period.

2.4. Generellt om betalning
För rekryteringstjänster och mäklartjänster: Betalning sker månadsvis i förskott genom fakturabetalning.

För personliga brev: Betalning sker vid tecknande av abonnemang, med kreditkort.

2.5 Fakturavillkor
Fakturabetalning sker genom Billogram. När du handlar på faktura med Billogram gör du det på ett snabbt, tryggt och schysst sätt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter.

Kredittiden är 14 och 30 dagar för privatpersoner respektive företag. Fakturan distribueras via e-post, postalt eller e-faktura. En påminnelseavgift om 60 kr och dröjsmålsränta om 2,2% per månad tillkommer vid utebliven betalning. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader tillkommer.

Billogram behandlar personuppgifter i överensstämmelse med Dataskyddsförordningen (GDPR) bestämmelser. ”Dataskyddsförordningen” avser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävandet av direktiv 95/46/EG inklusive alla eventuella ändringar och tillägg till denna. Mer information finns i vår integritetspolicy.

Kortbetalning sker via verktyget Stripe. (www.stripe.com)

3. Tillgänglighet
Webbplatsen är tillgänglig via internet dygnet runt alla dagar. Cowrite förbehåller sig dock rätten att vid uppdateringar eller underhåll stänga ner Webbplatsen eller del av Webbplatsen för en begränsad tid.

Kommunikationshastigheten mellan Besökare/Kund och Cowrites server beror dels på Besökarens/Kundens val av system för dataöverföring, dels på trafikvolym. Eventuella störningar av tillgänglighet till Webbplatsen kan förekomma på grund av internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet, eller underhåll av tjänsten.

Cowrites personuppgiftspolicy

4.1 Allmänt om Cowrites behandling av personuppgifter
Besökare och Kund samtycker till att personuppgifter i anslutning till besök, användande av Webbplatsen, registrering av konto, registrering i Tjänst, vid köp av copywritingtjänster samt vid kontakt med oss (via e-post) behandlas enligt dessa villkor och Cowrites integritetspolicy.

Cowrite är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i samband med att Tjänsten används eller som registreras i övrigt i samband med att kontot skapas. Cowrite kan även vid behov i kundärenden komma att komplettera uppgifterna.

4.2 Typer av personuppgifter
Kund ombeds vid registrering av konto, i Tjänst och vid köp av copywritingtjänster att mata in eller lämna uppgifter som kan utgöra personuppgifter. Personuppgifter som Cowrite inhämtar och behandlar hanteras i överensstämmelse med Dataskyddsförordningens (GDPR 2016/679) bestämmelser och övrig gällande rätt.

Sådana personuppgifter kan vara följande men inte uteslutande; namn, telefonnummer organisationsnummer, e-postadress och inloggningsuppgifter.

4.3 Ändamål och omfattning av Cowrites behandling av personuppgifter
Personuppgifterna behandlas av Cowrite för att kunna skapa skräddarsydda texter i Tjänsten.  Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för Cowrites kundundersökningar, affärs- och metodutveckling samt för statistik och riskhantering. Cowrite kan även komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål såsom utskick till Kund av nyhetsbrev och erbjudanden, om Kund inte har motsatt sig sådan marknadsföring.

De personuppgifter som Cowrite inhämtar om Besökare och Kund behandlas hos Cowrite och andra företag som Cowrite samarbetar med, i syfte att förbereda och fullgöra tjänsten, begärda åtgärder eller sådana skyldigheter som kan följa av lag eller förordning.

4.4 Lagring av personuppgifter
Cowrite kommer att bevara Beställares, Användares och Kunds personuppgifter samt även personuppgifter avseende kontaktuppgifter till privatpersoner som kommit Cowrite tillhanda via samarbetspartners.

Personuppgifterna lagras enbart så länge det är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna behandlas, vilket beror på om ett kundförhållande upprättas eller ej. Ett kundförhållande anses vara upprättat när Besökare skapar ett konto hos Cowrite, eller när Besökare tar kontakt med Cowrite via e-post, telefon eller video.

Om ett kundförhållande inte upprättas kommer personuppgifterna att raderas efter 12 månader. Om ett kundförhållande upprättas men utan att Besökare köper produkt hos Cowrite sparas Besökares personuppgifter i 24 månader.

4.5 Rättigheter som registrerad
Privatperson som är Besökare eller Kund har rätt att få information om de personuppgifter om Besökare eller Kund som behandlas av Cowrite, samt vid behov begära rättelse av uppgift, att personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av personuppgifter ska begränsas. Kunden har även rätt till dataportabilitet samt att lämna in klagomål om behandlingen av Besökarens/Kundens personuppgifter till Datainspektionen.

Begäran om någon av ovan rättigheter framställs skriftligen till: Cowrite, att. Dataskyddsombud, Rörstrandsgatan 24 Lgh. 1102, 113 40 Stockholm och ska vara undertecknad inklusive kopia på id-handling. Den undertecknade begäran inklusive kopia på id-handling kan också scannas och skickas via e-post till [email protected]

Cowrite samarbetar med polisen och andra myndigheter och kan på myndighets skriftliga förfråga komma att lämna ut information inklusive personuppgifter om Användare och Kund till dessa.

Användare och Kund garanterar och accepterar att uppgifter som lämnas om annan än Användare eller Kund inte på något sätt bryter mot, överträder eller på annat sätt kränker rättigheterna som tillkommer tredje part, såsom exempelvis, men ej begränsat till, upphovsrätt, varumärkesrätt, eller sekretess.

4.6 Cookies
På Webbplatsen används cookies och tags för att Webbplatsen ska fungera optimalt och för att allt innehåll ska visas på ett korrekt sätt. En cookie är en textfil som skickas från Cowrites webbserver och sparas på Besökarens webbläsare eller enhet. Cowrite använder även cookies för övergripande analytisk information avseende Besökares användning av Cowrites produkter, för att spara funktionella inställningar och för att kunna rikta relevanta nyheter och erbjudanden till Användare. För mer information om detta, se fliken ”Cookies” på Webbplatsen.

4.7 Personuppgiftsombud
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i anslutning till Webbplatsen är Cowrite AB. Dataskyddsombud nås på [email protected]

5. Ansvarsbegränsningar

5.1 Cowrites ansvar vid användning av Tjänst
Tjänsten hjälper Besökaren och Kunden att skapa texter utifrån de ingångsvärden som anges i respektive mäklarsystem, rekryteringssystem eller matas in själv. Besökare och Kund är själv ansvarig för riktigheten i de ingångsvärden som anges i Tjänst. Är de givna ingångsvärdena riktiga ansvarar Cowrite för att texterna som skapas utifrån de givna ingångsvärdena är språkligt korrekta.

Varje Besökare och Kund förklarar sig i och med besök på Webbplatsen vara införstådd med att texterna som skapas i Tjänsten baseras på de angivna ingångsvärdena.

Cowrite tillhandahåller i anslutning till Tjänst support via telefon och e-post. Supporten är ämnad att hjälpa Kunden att använda Tjänst och Webbplatsen.

Cowrite är, om bolaget inte varit grovt oaktsamt, inte ansvarig för skada som uppkommer genom att Kund inte kan använda Tjänst på avsett sätt på grund av driftsavbrott eller annan störning i dator- eller kommunikationssystem som används av Cowrite eller vid nödvändigt underhåll av Cowrites datorsystem.

Kund ansvarar själv för skada som denne kan drabbas av på grund av fel eller brist i Kunds egen data och/eller kommunikationsutrustning, programvara eller abonnemang.

Skapandet av text i Tjänsten är baserad på omständigheter som Besökare och Kund anger samt fakta vid den tidpunkt då de ges. Cowrite förbinder sig inte att uppdatera texter med hänsyn till efterkommande förändringar av ingångsvärden.

5.2 Cowrites ansvar vid copywritingtjänster
Vid copywritingtjänster till Kund är texterna anpassade till de bilder som laddas upp eller som hänvisas till i det enskilda fallet samt instruktioner Kunden ger Cowrite. Kund ansvarar för riktigheten av lämnade ingångsvärden. Kund kan inte använda texterna för annat ändamål eller för annat ärende än för vilket texterna skrevs.

Cowrite förbinder sig inte att uppdatera redan skapade texter med hänsyn till efterkommande förändringar av omständigheter, fakta eller ingångsvärden.

5.3 Generella ansvarsbegränsningar
Om inte annat avtalats är Cowrite inte ansvarig gentemot Kunden för fullständigheten eller riktigheten av den information som Kunden eller annan tillhandahållit i ett uppdrag. Cowrite är inte ansvarig gentemot Kunden för förlust eller skada som uppkommit till följd av att Kunden använt Cowrites arbetsresultat eller texter i annat sammanhang, eller för annat ändamål än för vilka de givits. Cowrite har en för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring för skada som kund vållats till följd av fel, försummelse eller avtalsbrott från Cowrites sida. Ansvaret för direkt skada är begränsat till ett belopp om 15% av årsavgiften på respektive abonnemang. Cowrite svarar inte för indirekt skada. Cowrites ansvar för skada som Kund vållats till följd av fel eller försummelse från Cowrites sida ska vara begränsat till den skada Kund lider. Detta innebär bl.a. att ansvaret ska reduceras med samtliga belopp som kan utfås enligt någon försäkring som Kund har tecknat eller som har tecknats för Kund eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse där Kund är part eller förmånstagare, om inte det är oförenligt med Kunds avtal med en försäkringsgivare eller annan tredje part eller om Kunds rättigheter gentemot en försäkringsgivare eller tredje part inskränks på grund av detta.

Cowrite är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Cowrite själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Cowrite att tillgängliggöra Tjänst eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet enligt detta stycke får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

6. Reklamation
Kund ska omgående för Cowrite påtala (reklamera) eventuella fel eller brister i samband med att en text skapats i Tjänsten eller om Kund finner fel eller är missnöjd med sin text eller copywritertjänst. Reklamation ska lämnas så snart kund upptäckt eller bort upptäcka felet. Reklamation görs till [email protected]

I det fall Kund och Cowrite inte kan komma överens har kund möjlighet att lämna in en klagomålsanasökan för tvistlösning via Europeiska kommissionens onlineplattform. Ansökan sker online genom att Kund får svara på ett antal frågor samt fylla i ett klagomålsformulär via länken: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SV. Ytterligare information om klagomålsförfarandet via Europeiska kommissionens onlineplattform och om Kunds rättigheter vid köp över nätet finns på länken: https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_en.

7. Ångerrätt vid köp
Vid köp av text i Tjänst, skapas en skräddarsydd text speciellt utformat efter Kundens informationsgivning och svar på frågor/val i Tjänst. Eftersom texten som erhålls av Kund är av en tydlig personlig prägel, skapad enbart för just denna Kund vid köptillfället, baserat på Kundens svar/val i Tjänst, finns ingen möjlighet till ångerrätt efter avslutat köp, i enlighet med 2 kap11§ Distansavtalslagen. För beställning av tilläggstjänster kan Kund ha rätt att ångra sitt köp genom att meddela Cowrite detta inom 14 dagar från det att Kund gjort beställningen.

I det fall kunden köper en text i samband med coywritingtjänster av en av Cowrites copywriters skapas en skräddarsydd text speciellt utformat efter Kundens informationsgivning och/eller angivna bilder. Det finns ingen möjlighet till ångerrätt efter att kunden muntligen bekräftat samt genom mottagande av orderbekräftelse informerats om att kundens avtal är påbörjat och att det inte finns någon rätt till ångerrätt i enlighet med 2kap 11§ Distansavtalslagen.

8. Garanti
Om Kund eller Användare inte är nöjd med den skräddarsydda text som har levererats från Cowrites copywriters, har kunden möjlighet att få en omarbetad version. En förutsättning för att få ta sådan garanti i anspråk är att Kunden inom fjorton (14) dagar från köptillfället ringer till Cowrite och framställer sådan begäran, och att Cowrite får möjlighet att intervjua Kunden om vilka förändringar denne vill ha.

9. Klagomål och förbättringar till Kundombudsman
Om Kund är missnöjd med hur Kundens ärende behandlats av Cowrite eller har förslag på förbättringsåtgärder i vår hantering eller på Cowrite som företag hänvisas Kunden att i första hand ta kontakt med Cowrite via e-post på [email protected]

10. Upphovsrätt
Innehållet på Webbplatsen liksom bakomliggande programvaror är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Informationen har härtill upphovsrättsligt skydd såsom databas enligt samma lag. Det är förbjudet att utan Cowrites samtycke göra kopior – oavsett med vilken teknik det sker – av hela eller delar av innehållet på Webbplatsen. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet på Webbplatsen tillgängligt för allmänheten genom användning av Internet eller på annat sätt.

Det arbetsresultat som Kund erhåller genom att nyttja Tjänst får användas fritt precis som vilken annan text som helst.

Den som önskar använda något ur innehållet på annat sätt än nu angetts ombedes ta kontakt med Cowrite via e-post: [email protected]

11. Länkning
Vid länkning till Webbplatsen ska Webbplatsen alltid öppnas i ett nytt fönster. Innehållet på Webbplatsen får aldrig utan Cowrites föregående medgivande presenteras inom ramen för en annan webbplats. Länka inte på ett sådant sätt att Webbplatsens innehåll riskerar att förvanskas eller missförstås.

12. Tvist
Cowrite har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av våra produkter och tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda Kunders klagomål och reklamationer på största allvar. Enklaste och snabbaste sättet att få rättelse vid eventuella felaktigheter är att i första hand kontakta oss e-post [email protected]

Om Kund efter reklamation fortfarande inte anser sig nöjd kan Kund vända sig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM

Allmänna Reklamationsnämnden är opartisk och prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare utan kostnad. Cowrite följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och beslut vid eventuell tvist.

Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats.

Tvist kan även avgöras genom förenklat skiljeförfarande med en skiljedomare i enlighet med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler. Dessa villkor och alla frågeställningar kring dem och alla frågeställningar som rör Cowrites uppdrag för Kund regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.

13. Åtgärder mot otillåten användning
Innehållet på Webbplatsen är ett resultat av en omfattande arbetsinsats. Cowrite ser mycket allvarligt på otillåten användning av innehållet på Webbplatsen och vidtar aktivt åtgärder mot den som gör detta. Cowrite förbehåller sig rätten att stänga av Besökare eller Kund som brutit mot dessa Villkor och rättsliga åtgärder mot dessa kan komma att vidtagas.

14. Ändringar på Webbplatsen eller i villkoren
Cowrite har rätt att när som helst göra ändringar på Webbplatsen. Sådana ändringar kan t.ex. avse förändringar av den tekniska lösningen på Webbplatsen (Tjänst/Abonnemangen) och/eller Webbplatsens design och utformning och kan medföra att vissa funktioner upphör, ändras eller tillkommer och/eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst av Webbplatsen ändras.

Dessa villkor kan komma att ändras av Cowrite från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på Cowrites webbplats, www.cowrite.com. Ändringar i villkoren gäller endast för de uppdrag som påbörjas efter det att den ändrade versionen lagts ut på Cowrites webbplats. Kopia av den senaste versionen av dessa villkor skickas till Kund på begäran.

Hem