Cowrite AB:s Allmänna Villkor

Nedanstående allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för besökare (”Besökare”) av www.cowrite.com och dess undersidor (”Webbplatsen”), för den som beställer copywritingtjänster (”Beställare”), den som skapar konto på Webbplatsen (”Användare”) samt den som använder Cowrites digitala tjänst (”Tjänst” eller ”Tjänsten”).Med produkt avses mäklartexter, rekryteringsannonser eller ansökningshandlingar (CV och personliga brev).

Alla Användare och Beställare som besöker Webbplatsen är Besökare. Samtliga Villkor gäller för Besökare.

Villkor riktade till Besökare gäller även för Kund. Villkor riktade till Kund gäller enbart för Kund.

Genom att besöka Webbplatsen accepterar Besökare följande Villkor. Villkoren kan komma att ändras utan att särskilt meddelande därom gjorts tillgängligt. Det är Besökares skyldighet att själv hålla sig informerad om de Villkor som gäller vid var tid.

Tjänstespecifika villkor äger företräde framför dessa allmänna villkor.

1. Användning av webbplatsen

1.1 Allmänt
Webbplatsen och dess Tjänsten är avsedd för fysiska och juridiska personer för skapande av textinnehåll.

Produkterna i Tjänsten är abonnemang för automatiskt skapande av mäklartexter, rekryteringsannonser och ansökningshandlingar.

1.2. Skapa konto
Besökare kan vid besök på Webbplatsen registrera ett konto och kallas då Användare. För att kunna skapa och spara texter i Tjänsten krävs att ett konto registreras. För detta krävs att Besökare anger namn, e-postadress och ett lösenord. Användare godkänner vid registrering av kontot Cowrites behandling av personuppgifter i enlighet med dessa villkor och Cowrites integritetspolicy samt att e-postmeddelanden avseende nyheter och erbjudanden får skickas, om Användare inte uttryckligen har avregistrerat sig för sådana utskick.

Med kontot sparas Användarens alla val i Tjänsten. Användaren kan därför avbryta och fortsätta vid ett senare tillfälle utan att val går förlorade.

1.3. Abonnemang
Företag eller privatpersoner som har registrerat ett konto hos Cowrite kan teckna ett Abonnemang och kallas då kund (”Kunden”).

För ansökningshandlingar erbjuds abonnemang som styrs av hur lång tid användaren har betalat för. Priset för dessa abonnemang uppges vid beställning och kan komma att ändras. För deltagare i Arbetsförmedlingens insatser via matchningsföretag är abonnemanget aktivt i 9 månader från aktivering. För användare som har tillgång till Cowrite via sitt fackförbund, sin intresseorganisation eller sin omställningsleverantör gäller 1, 3 eller 6 månaders tillgång.

För rekryteringsannonser gäller det pris som har överenskommits i separat avtal mellan Kunden och Cowrite.

För mäklartexter gäller pris per månad per abonnemangsform. Val av abonnemang görs i tjänsten.

11.4.1 Ingående av avtal om Abonnemang
Avtal om användning av abonnemang ska anses ha träffats mellan Cowrite och Kunden;

(i) när Kunden bekräftar beställning av ett Abonnemang genom e-mail,

(ii) när Kunden erhåller köpbekräftelse från samarbetspartner till Cowrite,

(iii) när Kunden genomför betalning med kredit- eller betalkort på Cowrites hemsida

Kunden måste vid registrering av konto namnge minst en fysisk kontaktperson.

Villkoren för Månadsabonnemang löper månadsvis räknat från datumet då e-post innehållande kvitto för kundens Månadsabonnemang skickats till Kunden. Om Kunden tecknar ett Årsabonnemang, gäller villkoren för Årsabonnemang med en period på tolv (12) månader från datumet då e-post innehållande kvitto för Kundens Årsabonnemang skickats till Kunden. Kunden åtar sig att för varje förnyelse och/eller förlängning eller byte av Abonnemang att kontrollera dessa villkor. Villkoren för Kvartalsabnnemang löper kvartalsvis räknat från datumet då e-post innehållande kvitto för kundens Kvartalsabonnemang skickats till Kunden.

Kunden förbinder sig att vid tecknande av Abonnemang att betala för tjänsten utifrån vid tidpunkten för tecknandet av Abonnemangen gällande prislista.

Kunden förbinder sig, genom registrering av ett konto samt tecknande av ett Abonnemang, att följa dessa Cowrites Allmänna Villkor.

1.5 Avgifter för Abonnemang
Samtliga priser är angivna exklusive moms förutom den publika tjänsten för skapande av CV och personligt brev, där priserna anges inklusive moms. Vid övriga tjänster tillkommer enligt vid var tid gällande momssats.

Cowrite förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar i abonnemangs- och tjänsteutbudet.

1.6 Bindningstid och uppsägning

För Cowrites tjänst för ansökningshandlingar eller mäklarannonser gäller att om Kunden vill säga upp sitt Abonnemang görs det under Profiluppgifter i inloggat läge.

För Cowrites tjänst för jobbannonser så gäller 30 dagars uppsägningstid om inte annat har överenskommits i separat avtal.

Kravet på skriftlighet uppfylls om Kund skickar e-post till [email protected], alternativt om Kund säger upp abonnemanget under ”Konto” i Cowrites Tjänst.

Cowrite är inte skyldig till betala tillbaka abonnemangskostnader, oavsett när Abonnemanget sägs upp. Vid uppsägning av Årsabonnemang löper abonnemanget under den tid som Kunden har betalat för.

Cowrite har rätt att avsluta Abonnemang för en Kund, helt eller delvis, genom skriftlig underrättelse till Kunden med minst tre (3) månaders uppsägningstid.

Cowrite har rätt att stänga av Abonnemang för en Kund, helt eller delvis med omedelbar verkan om Kund;

(i) åsidosätter sina skyldigheter enligt punkt 1.7 och inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar efter skriftlig underrättelse,

(ii) försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars kan anses ha kommit på obestånd.

Vid dödsfall förbehåller sig Cowrite rätten att avsluta Abonnemang och radera eventuell data som Kunden har sparat i Cowrites tjänst för den avlidne efter 6 månader från dödsfallet eller enligt överenskommelse med dödsboet.

1.7 Kundens ansvar
Kunden ansvarar för att Kunden och av kunden tillagda Användare har för Webbplatsen nödvändiga anslutningar och utrustning, bland annat en fungerande internetanslutning och digitala enheter och webbläsare som möjliggör åtkomst till Cowrite och därmed nyttjande av Abonnemangen.

Kunden ansvarar för riktigheten i den information som lämnas i samband med registrering av ett Abonnemang, användning av ett Abonnemang, Tjänst samt eventuella tilläggstjänster. Kunden ansvarar för att fortlöpande uppdatera sina kontaktuppgifter så att dessa vid var tid är korrekta. Cowrite ansvar inte för eventuella skador som uppkommer på grund av att Kunden lämnat felaktig information.

Kunden ansvarar för att personlig och användarspecifik information såsom användaridentitet och lösenord eller andra handlingar, certifikat eller enheter som kan nyttjas för åtkomst till Abonnemang förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig.

Om Kunden misstänker att sådan information kommit till någon obehörigs kännedom eller på annat sätt missbrukas, är Kunden skyldig att omedelbart ändra sitt lösenord.

1.7.1 Användning och missbruk av Abonnemanget
Kunden ansvarar för aktiviteter som vidtas av Kunden och andra Användare som Kunden gett möjlighet att använda ett Abonnemang. Kunden ansvarar således bland annat för eventuell överföring av information och elektroniska dokument som vidtas av Kunden och Användare inom ramen för Abonnemanget.

Kunden är skyldig att, utöver dessa villkor och eventuella instruktioner som Cowrite från tid till annan publicerar, iaktta gällande lagar, regler, myndighetsbeslut samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användningen av Abonnemangen.

Kunden får inte använda Abonnemangen på sådant sätt att Cowrite eller annan drabbas av olägenhet eller skada.

Om Cowrite misstänker att en Kunden eller Användare använder Abonnemangen i strid med denna punkt har Cowrite rätt att utan föregående meddelande till Kunden eller användaren radera och/eller förhindra att Kunden och Användaren överför information och/eller elektroniska dokument samt rätt att stänga av Abonnemang för Kunden och Användaren samt säga upp Abonnemanget med omedelbar verkan.

2. Betalningsvillkor

2.1 Vid köp av Abonnemang
För de Abonnemang samt tilläggstjänster som Cowrite tillhandahåller utgår avgifter enligt vid var tid gällande prislista. Samtliga priser är angivna exklusive moms, vilken tillkommer enligt vid var tid gällande momssats.

Cowrite förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar i utbudet.

2.2. Generellt om betalning
För Cowrites tjänst för mäklarannonser: Betalning sker antingen via faktura, månadsvis, eller via betal-/kreditkort.

För Cowrites tjänst för rekryteringsannonser: Betalning sker i enlighet med träffat avtal mellan parterna.

För Cowrites tjänst för ansökningshandlingar: Betalning sker vid månads- eller kvartalsvis, med kreditkort.

2.3 Fakturavillkor
Fakturabetalning sker genom Billogram. När du handlar på faktura med Billogram gör du det på ett snabbt, tryggt och schysst sätt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter.

Kredittiden är 14 och 30 dagar för privatpersoner respektive företag. Fakturan distribueras via e-post, postalt eller e-faktura. En påminnelseavgift om 60 kr och dröjsmålsränta om 2,2% per månad tillkommer vid utebliven betalning. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader tillkommer.

Billogram behandlar personuppgifter i överensstämmelse med Dataskyddsförordningen (GDPR) bestämmelser. ”Dataskyddsförordningen” avser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävandet av direktiv 95/46/EG inklusive alla eventuella ändringar och tillägg till denna. Mer information finns i vår integritetspolicy.

Kortbetalning sker via verktyget Stripe. (www.stripe.com)

3. Tillgänglighet
Webbplatsen är tillgänglig via internet dygnet runt alla dagar. Cowrite förbehåller sig dock rätten att vid uppdateringar eller underhåll stänga ner Webbplatsen eller del av Webbplatsen för en begränsad tid.

Kommunikationshastigheten mellan Besökare/Kund och Cowrites server beror dels på Besökarens/Kundens val av system för dataöverföring, dels på trafikvolym. Eventuella störningar av tillgänglighet till Webbplatsen kan förekomma på grund av internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet, eller underhåll av tjänsten.

4. Cowrites personuppgiftspolicy

4.1 Allmänt om Cowrites behandling av personuppgifter
Besökare och Kund samtycker till att personuppgifter i anslutning till besök, användande av Webbplatsen, registrering av konto, registrering i Tjänst, vid köp av tjänster samt vid kontakt med oss (via e-post) behandlas enligt dessa villkor och Cowrites integritetspolicy.

Cowrite är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i samband med att Tjänsten används eller som registreras i övrigt i samband med att kontot skapas. Cowrite kan även vid behov i kundärenden komma att komplettera uppgifterna.

4.2 Typer av personuppgifter
Kund ombeds vid registrering av konto, i Tjänst och vid köp av tjänster att mata in eller lämna uppgifter som kan utgöra personuppgifter. Personuppgifter som Cowrite inhämtar och behandlar hanteras i överensstämmelse med Dataskyddsförordningens (GDPR 2016/679) bestämmelser och övrig gällande rätt.

Sådana personuppgifter kan vara följande men inte uteslutande; namn, telefonnummer, organisationsnummer, e-postadress och inloggningsuppgifter.

4.3 Ändamål och omfattning av Cowrites behandling av personuppgifter
Personuppgifterna behandlas av Cowrite för att kunna skapa skräddarsydda texter i Tjänsten. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för Cowrites kundundersökningar, affärs- och metodutveckling samt för statistik och riskhantering.
Cowrite kan även komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål såsom utskick till Kund av nyhetsbrev och erbjudanden, om Kund inte har motsatt sig sådan marknadsföring.

För deltagare i Arbetsförmedlingens insatser ”Stöd och Matchning” eller ”Kundval Rusta och Matcha”, kan personuppgifterna delas med Användarens jobbcoach/handledare vid det tillfälle Användare anger sin jobbcoach/handledares e-postadress i Tjänsten, samt vid fakturering till det matchningsföretag jobbcoachen tillhör och som har givit tillgång till tjänsten för Användare. Detta gäller även deltagare som har fått tillgång till tjänsten via sitt fackförbund, sin intresseorganisation eller sin omställningsfond.
De personuppgifter som Cowrite inhämtar om Besökare och Kund behandlas hos Cowrite och andra företag som Cowrite samarbetar med, i syfte att förbereda och fullgöra tjänsten, begärda åtgärder eller sådana skyldigheter som kan följa av lag eller förordning.

4.4 Lagring av personuppgifter
Cowrite kommer att bevara Beställares, Användares och Kunds personuppgifter samt även personuppgifter avseende kontaktuppgifter till privatpersoner som kommit Cowrite tillhanda via samarbetspartners.

Personuppgifterna lagras enbart så länge Användaren har ett aktivt konto hos Cowrite. Om ett konto inte har använts under 6 månader, anses det vara inaktivt, varvid Cowrite raderar uppgifterna. Användaren meddelas om detta två veckor före radering.

Om en Användare begär att dess personuppgifter ska raderas, avidentifieras personuppgifterna först under 30+30 dagar, därefter raderas de från Cowrites servrar. Detta för att säkerställa eventuell kundfakturering som baseras på användande.
Personuppgifterna lagras på servrar inom EU/EES.

4.5 Rättigheter som registrerad
Privatperson som är Besökare eller Kund har rätt att få information om de personuppgifter om Besökare eller Kund som behandlas av Cowrite, samt vid behov begära rättelse av uppgift, att personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av personuppgifter ska begränsas. Kunden har även rätt till dataportabilitet samt att lämna in klagomål om behandlingen av Besökarens/Kundens personuppgifter till Datainspektionen.

Begäran om någon av ovan rättigheter framställs skriftligen till: Cowrite, att. Dataskyddsombud, Rörstrandsgatan 24 Lgh. 1102, 113 40 Stockholm och ska vara undertecknad inklusive kopia på id-handling. Den undertecknade begäran inklusive kopia på id-handling kan också scannas och skickas via e-post till [email protected].

4.6 Incidenthantering vid förlust eller förvanskning av personuppgifter
Omedelbar incidentrapportering: Vid upptäckt av en incident som innebär förlust, förvanskning eller att personuppgifter hamnat i orätta händer, ska händelsen omedelbart rapporteras till vårt dataskyddsombud.

Incidentutredning: Dataskyddsombudet genomför en omedelbar utredning för att bedöma omfattningen och orsaken till incidenten. Detta inkluderar att identifiera vilka personuppgifter som påverkats och hur incidenten inträffade.
Åtgärder för att begränsa skadan: Efter utredning vidtas nödvändiga åtgärder för att begränsa skadan. Detta kan inkludera att inaktivera drabbade konton, informera berörda individer och vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra ytterligare skada.

Anmälan till myndigheter: Om incidenten innebär en risk för individers rättigheter och friheter kommer vi att anmäla händelsen till Datainspektionen inom 72 timmar efter upptäckt. Anmälan inkluderar en beskrivning av incidenten, de åtgärder som vidtagits och de planerade åtgärderna för att minimera dess effekter.

Information till berörda Individer: Om incidenten innebär en hög risk för de berörda individerna kommer vi att informera dessa utan onödigt dröjsmål. Informationen kommer att inkludera detaljer om incidenten, dess potentiella konsekvenser och de åtgärder som vidtagits för att hantera och minimera riskerna.

Förbättrade säkerhetsåtgärder: Efter en incident kommer vi att genomföra en grundlig analys för att identifiera och implementera förbättrade säkerhetsåtgärder. Detta kan inkludera uppdatering av våra säkerhetspolicyer, ytterligare utbildning för vår personal och implementering av ny teknik för att bättre skydda personuppgifter.

4.6 Cookies
På Webbplatsen används cookies och tags för att Webbplatsen ska fungera optimalt och för att allt innehåll ska visas på ett korrekt sätt. En cookie är en textfil som skickas från Cowrites webbserver och sparas på Besökarens webbläsare eller enhet. Cowrite använder även cookies för övergripande analytisk information avseende Besökares användning av Cowrites produkter, för att spara funktionella inställningar och för att kunna rikta relevanta nyheter och erbjudanden till Användare. För mer information om detta, se fliken ”Cookies” på Webbplatsen.

4.7 Personuppgiftsombud
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i anslutning till Webbplatsen är Cowrite AB. Dataskyddsombud nås på [email protected].

5. Ansvarsbegränsningar

5.1 Cowrites ansvar vid användning av Tjänst
Tjänsten hjälper Besökaren och Kunden att skapa texter utifrån de ingångsvärden som anges i respektive mäklarsystem, rekryteringssystem eller matas in själv. Besökare och Kund är själv ansvarig för riktigheten i de ingångsvärden som anges i Tjänst. Är de givna ingångsvärdena riktiga ansvarar Cowrite för att texterna som skapas utifrån de givna ingångsvärdena är språkligt korrekta.

Varje Besökare och Kund förklarar sig i och med besök på Webbplatsen vara införstådd med att texterna som skapas i Tjänsten baseras på de angivna ingångsvärdena.

Cowrite tillhandahåller i anslutning till Tjänst support via telefon och e-post. Supporten är ämnad att hjälpa Kunden att använda Tjänst och Webbplatsen.

Cowrite är, om bolaget inte varit grovt oaktsamt, inte ansvarig för skada som uppkommer genom att Kund inte kan använda Tjänst på avsett sätt på grund av driftsavbrott eller annan störning i dator- eller kommunikationssystem som används av Cowrite eller vid nödvändigt underhåll av Cowrites datorsystem.

Kund ansvarar själv för skada som denne kan drabbas av på grund av fel eller brist i Kunds egen data och/eller kommunikationsutrustning, programvara eller abonnemang.

Skapandet av text i Tjänsten är baserad på omständigheter som Besökare och Kund anger samt fakta vid den tidpunkt då de ges. Cowrite förbinder sig inte att uppdatera texter med hänsyn till efterkommande förändringar av ingångsvärden.

5.2 Cowrites ansvar vid copywritingtjänster
Vid copywritingtjänster till Kund är texterna anpassade till de bilder som laddas upp eller som hänvisas till i det enskilda fallet samt instruktioner Kunden ger Cowrite. Kund ansvarar för riktigheten av lämnade ingångsvärden. Kund kan inte använda texterna för annat ändamål eller för annat ärende än för vilket texterna skrevs.

Cowrite förbinder sig inte att uppdatera redan skapade texter med hänsyn till efterkommande förändringar av omständigheter, fakta eller ingångsvärden.

5.3 Generella ansvarsbegränsningar
Om inte annat avtalats är Cowrite inte ansvarig gentemot Kunden för fullständigheten eller riktigheten av den information som Kunden eller annan tillhandahållit i ett uppdrag. Cowrite är inte ansvarig gentemot Kunden för förlust eller skada som uppkommit till följd av att Kunden använt Cowrites arbetsresultat eller texter i annat sammanhang, eller för annat ändamål än för vilka de givits. Cowrite har en för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring för skada som kund vållats till följd av fel, försummelse eller avtalsbrott från Cowrites sida. Ansvaret för direkt skada är begränsat till ett belopp om 15% av årsavgiften på respektive abonnemang. Cowrite svarar inte för indirekt skada. Cowrites ansvar för skada som Kund vållats till följd av fel eller försummelse från Cowrites sida ska vara begränsat till den skada Kund lider. Detta innebär bl.a. att ansvaret ska reduceras med samtliga belopp som kan utfås enligt någon försäkring som Kund har tecknat eller som har tecknats för Kund eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse där Kund är part eller förmånstagare, om inte det är oförenligt med Kunds avtal med en försäkringsgivare eller annan tredje part eller om Kunds rättigheter gentemot en försäkringsgivare eller tredje part inskränks på grund av detta.

Cowrite är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Cowrite själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Cowrite att tillgängliggöra Tjänst eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet enligt detta stycke får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

6. Reklamation
Kund ska omgående för Cowrite påtala (reklamera) eventuella fel eller brister i samband med att en text skapats i Tjänsten eller om Kund finner fel eller är missnöjd med sin text. Reklamation ska lämnas så snart kund upptäckt eller bort upptäcka felet. Reklamation görs till [email protected].

I det fall Kund och Cowrite inte kan komma överens har kund möjlighet att lämna in en klagomålsanasökan för tvistlösning via Europeiska kommissionens onlineplattform. Ansökan sker online genom att Kund får svara på ett antal frågor samt fylla i ett klagomålsformulär via länken: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SV. Ytterligare information om klagomålsförfarandet via Europeiska kommissionens onlineplattform och om Kunds rättigheter vid köp över nätet finns på länken: https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_en.

7. Ångerrätt vid köp
Vid köp av text i Tjänst, skapas en skräddarsydd text speciellt utformat efter Kundens informationsgivning och svar på frågor/val i Tjänst. Eftersom texten som erhålls av Kund är av en tydlig personlig prägel, skapad enbart för just denna Kund vid köptillfället, baserat på Kundens svar/val i Tjänst, finns ingen möjlighet till ångerrätt efter avslutat köp, i enlighet med 2 kap11§ Distansavtalslagen.

9. Klagomål och förbättringar till Kundombudsman
Om Kund är missnöjd med hur Kundens ärende behandlats av Cowrite eller har förslag på förbättringsåtgärder i vår hantering eller på Cowrite som företag hänvisas Kunden att i första hand ta kontakt med Cowrite via e-post på [email protected].

10. Upphovsrätt
Innehållet på Webbplatsen liksom bakomliggande programvaror är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Informationen har härtill upphovsrättsligt skydd såsom databas enligt samma lag. Det är förbjudet att utan Cowrites samtycke göra kopior – oavsett med vilken teknik det sker – av hela eller delar av innehållet på Webbplatsen. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet på Webbplatsen tillgängligt för allmänheten genom användning av Internet eller på annat sätt.

Det arbetsresultat som Kund erhåller genom att nyttja Tjänst får användas fritt precis som vilken annan text som helst.

Den som önskar använda något ur innehållet på annat sätt än nu angetts ombedes ta kontakt med Cowrite via e-post: [email protected].

11. Länkning
Vid länkning till Webbplatsen ska Webbplatsen alltid öppnas i ett nytt fönster. Innehållet på Webbplatsen får aldrig utan Cowrites föregående medgivande presenteras inom ramen för en annan webbplats. Länka inte på ett sådant sätt att Webbplatsens innehåll riskerar att förvanskas eller missförstås.

12. Tvist
Cowrite har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av våra produkter och tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda Kunders klagomål och reklamationer på största allvar. Enklaste och snabbaste sättet att få rättelse vid eventuella felaktigheter är att i första hand kontakta oss e-post [email protected].

Om Kund efter reklamation fortfarande inte anser sig nöjd kan Kund vända sig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM

Allmänna Reklamationsnämnden är opartisk och prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare utan kostnad. Cowrite följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och beslut vid eventuell tvist.

Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats.

Tvist kan även avgöras genom förenklat skiljeförfarande med en skiljedomare i enlighet med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler. Dessa villkor och alla frågeställningar kring dem och alla frågeställningar som rör Cowrites uppdrag för Kund regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.

13. Åtgärder mot otillåten användning
Innehållet på Webbplatsen är ett resultat av en omfattande arbetsinsats. Cowrite ser mycket allvarligt på otillåten användning av innehållet på Webbplatsen och vidtar aktivt åtgärder mot den som gör detta. Cowrite förbehåller sig rätten att stänga av Besökare eller Kund som brutit mot dessa Villkor och rättsliga åtgärder mot dessa kan komma att vidtagas.

14. Ändringar på Webbplatsen eller i villkoren
Cowrite har rätt att när som helst göra ändringar på Webbplatsen. Sådana ändringar kan t.ex. avse förändringar av den tekniska lösningen på Webbplatsen (Tjänst/Abonnemangen) och/eller Webbplatsens design och utformning och kan medföra att vissa funktioner upphör, ändras eller tillkommer och/eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst av Webbplatsen ändras.

Dessa villkor kan komma att ändras av Cowrite från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på Cowrites webbplats, www.cowrite.com. Ändringar i villkoren gäller endast för de uppdrag som påbörjas efter det att den ändrade versionen lagts ut på Cowrites webbplats. Kopia av den senaste versionen av dessa villkor skickas till Kund på begäran.

Hem