Cowrite AB:s Personuppgiftspolicy

1.1 Allmänt om Cowrites behandling av personuppgifter
Besökare och Kund samtycker till att personuppgifter i anslutning till besök, användande av Webbplatsen, registrering av konto, registrering i Tjänst, vid köp av copywritingtjänster samt vid kontakt med oss (via e-post) behandlas enligt dessa villkor och Cowrites integritetspolicy.

Cowrite är personuppgiftsansvarig och i vissa fall personuppgiftsbiträde för personuppgifter som lämnas i samband med uppdrag eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag. Cowrite kan även vid behov i kundärenden komma att komplettera uppgifterna.

1.2 Typer av personuppgifter
Kund ombeds vid registrering av konto, i Tjänst och vid köp av copywritingtjänster att mata in eller lämna uppgifter som kan utgöra personuppgifter. Personuppgifter som Cowrite inhämtar och behandlar hanteras i överensstämmelse med Dataskyddsförordningens (GDPR 2016/679) bestämmelser och övrig gällande rätt.

Sådana personuppgifter kan vara följande men inte uteslutande; namn, adress, telefonnummer, organisationsnummer, e-postadress och inloggningsuppgifter.

1.3 Ändamål och omfattning av Cowrites behandling av personuppgifter
Personuppgifterna behandlas av Cowrite för administration och fullgörelse av Cowrites uppdrag samt för vidtagande av åtgärder innan uppdrag accepterats. Behandling av personuppgifter sker även för att Cowrite ska kunna fullgöra Cowrites förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för Cowrites kundundersökningar, affärs- och metodutveckling samt för statistik och riskhantering. Cowrite kan även komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål såsom utskick till Kund av nyhetsbrev och erbjudanden, om Kund inte har motsatt sig sådan marknadsföring.

De personuppgifter som Cowrite inhämtar om Besökare och Kund behandlas hos Cowrite och andra företag som Cowrite samarbetar med, dock enbart inom EU- och EES-området, i syfte att förbereda och fullgöra tjänsten, begärda åtgärder eller sådana skyldigheter som kan följa av lag eller förordning.

1.4 Lagring av personuppgifter
Cowrite kommer att bevara Beställares, Användares och Kunds personuppgifter samt även personuppgifter avseende kontaktuppgifter till privatpersoner som kommit Cowrite tillhanda via samarbetspartners.

Personuppgifterna lagras enbart så länge det är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna behandlas, vilket beror på ifall ett kundförhållande upprättas eller inte. Ett kundförhållande uppstår när någon form av kontakt via e-post, telefon eller video är etablerad med Cowrite.

Om ett kundförhållande inte upprättas kommer personuppgifterna att raderas efter 6 månader om kontaktuppgifterna inkommit via en samarbetspartner, annars efter 12 månader. Om ett kundförhållande upprättas men utan att Besökare köper produkt hos Cowrite sparas Besökares personuppgifter i 24 månader.

När ett uppdrag slutförts kommer Cowrite att bevara Kundens personuppgifter, alla relevanta dokument och allt relevant arbetsresultat som genererats i ett uppdrag, under den tid som Cowrite anser vara lämplig för den särskilda typen av uppdrag.

I vissa fall kan vi behöva spara Kunds personuppgifter under andra tidsfrister än ovan då syftet med att spara uppgifterna är annat än kundförhållandet, t.ex. för att vi ska uppfylla lagstiftning avseende bokföring.

1.5 Rättigheter som registrerad
Privatperson som är Besökare eller Kund har rätt att få information om de personuppgifter om Besökare eller Kund som behandlas av Cowrite, samt vid behov begära rättelse av uppgift, att personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av personuppgifter ska begränsas. Kunden har även rätt till dataportabilitet samt att lämna in klagomål om behandlingen av Besökarens/Kundens personuppgifter till Datainspektionen.

Begäran om någon av ovan rättigheter framställs skriftligen till: Cowrite, att. Dataskyddsombud, Rörstrandsgatan 24 Lgh. 1102, 113 40 Stockholm
och ska vara undertecknad inklusive kopia på id-handling. Den undertecknade begäran inklusive kopia på id-handling kan också scannas och skickas via e-post till [email protected]

Cowrite samarbetar med polisen och andra myndigheter och kan på myndighets skriftliga förfråga komma att lämna ut information inklusive personuppgifter om Användare och Kund till dessa.

Användare och Kund garanterar och accepterar att uppgifter som lämnas om annan än Användare eller Kund inte på något sätt bryter mot, överträder eller på annat sätt kränker rättigheterna som tillkommer tredje part, såsom exempelvis, men ej begränsat till, upphovsrätt, varumärkesrätt, eller sekretess.

Hem